(มิ.ย.) ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโต้ ซากะ 5วัน[บินการบินไทย] 35,888.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ต้องการ join ห้องพักกับท่านอื่น สแกนหรือคลิ๊ก >>

โค้ดทัวร์ JIT-266

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY (TG) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – จิโคกุ เมงูริ – ออนเซ็น

00.50 ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG648
08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ สำคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองตากอากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำพุร้อนเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป เป็นบ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนน สายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และยังเป็นหมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP ภายในจะมีหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมาย ให้ท่านชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย และด้านในยั งมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรป ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และ ลงตัว และด้านหลังหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านสามารถห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กที่ล้อมด้วยธรรมชาติทิวเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอีกบรรยากาศที่น่าบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกันถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอินด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ด้วย เป็นเมืองที่มี ออนเซ็น มากที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่จิโคกุ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีเขียว บ้างเป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น (ทัวร์นำชมบ่อสีฟ้า) สีสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล เป็นที่นิยมของคนทั่วไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักออนเซ็น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น
ที่พัก: HOTEL NEW TSURUTA หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3 เบปปุ – คุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโสะ – พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ – ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี – ปราสาทคุมาโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีมาสคอตประจำจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมีคุมะมง นำท่านเดินทางสู่ บริเวณภูเขาไฟอะโสะ (Aso san) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชู (Kyushu) ในจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) ที่ปากปล่องภูเขาไฟซึ่งที่ยังมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลา ให้ท่านได้เดินชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ (Aso Volcano Museum) ที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดของภูเขาไฟแห่งนี้ และอิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย (ทัวร์นำชมด้านล่างไม่ขึ้นชมปากล่องภูเขาไฟ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty free ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่,มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่อาคารที่เป็นอาคารเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างปราสาท ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของปราสาทอันทรงเกียรติที่สุดของญี่ปุ่นที่รองลงมาจากปราสาทฮิเมจิ และปราสาทมัสซึโมโต้ จุดที่น่าสนใจของปราสาท เข่น กำแพงหินที่ยิ่งใหญ่มั่นคง,หอปราสาทที่มีประโยชน์การใช้งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม,ห้องโถงฮอนมารุ,หอยากุระ เป็นต้น ภายในบริเวณปราสาทมีต้นไม้ปลูกอยู่มากมาย มีพื้นที่กว้างขวาง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก: RIVERSIDE HOTEL KUMAMOTO หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4 คุมาโมโต้ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านสู่ท่าเรือคุมาโมโต้ ออกเดินทาง นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟ้ากสู่นางาซากิ ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลที่สวยงาม (ใช้เวลาทางประมาณ1ชม.) นำท่านเดินทางสู่ ซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชู อยู่กึ่งกลางระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และวัฒนธรรมที่ล้ำค่า อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมืองใหญ่ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านใต้มีที่ราบแผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ ซึ่ งมีชายหาดที่กว้างขวาง นำท่านเดินสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสีแดงและสุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโตและศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ และผู้คนมักเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยความเคารพรักว่า “ยูโทคุ-ซัง”ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม ศาลเจ้านี้ประดิษฐานเทพเจ้าอื่นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าแห่งที่พักพิง อาหาร และเสื้อผ้า เทพเจ้าผู้ส่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจิน (Tenjin) เป็นย่านที่เรียกว่าได้ว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ เรียกว่าเป็น downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยจะมีร้านค้าต่างๆ ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออก ไหนก็จะมีถนนสำหรับเดินเล่น ช้อปปิ้ง ไปได้เรื่อยๆทุกทิศทาง ที่เด่นๆจะมี ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City), ตึกต้นไม้ หรือ ACROS ที่เป็นอาคารดีไซน์แปลกตาที่มีต้นไม้ปลูกปกคลุมทั้งตึก เปิดให้เข้าไปเดินเล่น หรือชมวิวได้ ส่วนด้านหน้าอาคารนี้จะเป็นสวน central park ที่จะมีต้นซากุระบานช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วย,แหล่งรวมร้านราเมงยาไต (Yatai) แถวๆเกาะลอยนาคาสุ(Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ(Kawabata) ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก: NISSEI HOTEL FUKUOKA หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5 ฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ(ระยะเวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ 1ชม.)
11.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
23 – 27 May 2018 35,888 35,888 35,888 12,000 8,500
30 May – 03 Jun 2018 36,888 36,888 36,888 12,000 8,500
06 – 10 Jun 2018 36,888 36,888 36,888 12,000 8,500
13 – 17 Jun 2018 36,888 36,888 36,888 12,000 8,500
20 – 24 Jun 2018 35,888 35,888 35,888 12,000 8,500
27 Jun – 01 Jul 2018 36,888 36,888 36,888 12,000 8,500

โค้ดทัวร์ JIT-266


ต้องการ join ห้องพักกับท่านอื่น สแกนหรือคลิ๊ก >>

ไลน์ปรึกษาเพื่อน