(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน [บินการบินไทย] 35,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ต้องการ join ห้องพักกับท่านอื่น สแกนหรือคลิ๊ก >>

โค้ดทัวร์ JZG-265

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY (TG) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – นางาซากิ – จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ – ไชน่าทาวน์นางาซากิ

00.50 ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG648
08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ สำคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชู อยู่กึ่งกลางระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และวัฒนธรรมที่ล้ำค่า อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมืองใหญ่ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านใต้มีที่ราบแผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ ซึ่ งมีชายหาดที่กว้างขวาง นำท่านเดินสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่า อินาริ จุดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือประตูโทริอิสีแดงและสุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโตและศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ และผู้คนมักเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยความเคารพรักว่า “ยูโทคุ-ซัง”ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม ศาลเจ้านี้ประดิษฐานเทพเจ้าอื่นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าแห่งที่พักพิง อาหาร และเสื้อผ้า เทพเจ้าผู้ส่งเสริมศิลปะ ทรัพย์สมบัติ และความเจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคิวชู มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ นำท่าน ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasa) โดยรถบัส เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะ สามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืน (ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ยาเคอิ Yakei)ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาร็อคโกะ Rokko) ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ นางาซากิหรือชินชิไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 ให้ท่านดินเล่นชมวิถีชุมชนชาวจีน ชิมอาหารต้นตำรับเมนูซาระอุด้ง (Sara Udon) จัมปง (Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man)และซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน/มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ (ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังทานอาหารท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง เดินทางได้โดยง่ายจากที่พักแรม หรือท่านสามารถร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์นั่งรถราง(Tram)เที่ยวชมเมืองนางาซากิ มีไกด์พาท่านท่องเที่ยว (ฟรี!! บัตร One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP) รถรางนางาซากิเป็นของNagasaki Electric Tramway มีสายหลักทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสถานีส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.สามารถขึ้นรถรางไปตามที่ต่างๆในเมือง Nagasakiได้ไม่อั้น)
ไกด์นำท่านนั่งรถรางสู่ สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) ให้ท่านย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ธุรกิจของชาวต่างชาติในนางาซากิเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง ที่แสดงออกมาในรูปการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านบางส่วนของบ้านสไตล์ตะวันตกในโกลฟเวอร์ ในช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ มีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวในญี่ปุ่นที่ทำการค้าขายกับต่างชาติ ในอดีตโทมัส เบลค โกลฟเวอร์(Thomas Blake Glover) ชาวสก๊อตแลนด์เดินทางมาที่เมืองนางาซากิแห่งนี้และสร้างคฤหาสน์ทางด้านใต้ของภูเขาหรือสวนโกลฟเวอร์แห่งนี้ไว้ สวนโกลฟเวอร์เป็นสถานที่โทมัสพำนักอาศัยอยู่ และหลังจากโทมัสเสียชีวิตลูกหลานของเขาก็ยังอาศัย ณ คฤหาสน์ที่อยู่ในสวนแห่งนี้ และในปัจจุบันนี้คฤหาสน์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ที่บ้านโกลฟเวอร์ท่านสามารถมองเห็นวิวท่าเรือนางาซากิและเมืองนางาซากิที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศบ้านและสวนโดยรอบที่โรแมนติกมาก อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ ช มบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือจะนั่งจิบกาแฟชิวๆที่ Freedom Cafe ที่ตั้งอยู่ในสวน และที่นี่ยังมีบริการเช่าชุดแบบโบราณของชาวยุโรปชาติต่าง ๆ ให้ใส่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หากท่านสนใจขอเช่า ได้ที่บ้านประธานาธิบดี(Former house of the President of the Nagasaki Distric Court)ใกล้คฤหาสน์โกลฟเวอร์ ราคาชุดละ 500 เยน/เวลา 30 นาที และเชื่อกันว่าหากใครเจอหินรูปหัวใจ (Heart Stone) บริเวณลานด้านหน้าคฤหาสน์โกลฟเวอร์ ก็จะสมหวังในความรักด้วย…ไปตามหาหัวใจกันค่ะ!!! จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) มีแม่น้ำนากาชิมะ (Nakashimagawa) ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ มีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา (สะพานแว่นตาอีกแห่งหนึ่งคือ สะพานนิจูบาชิ ตั้งอยู่ทางเข้าพระราชวังอิมพีเรียลในโตเกียว) สะพานแห่งนี้สร้างโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิ ในปีพ.ศ.2177 เพื่อเป็นหนทางไปสู่ตัววัด เดิมเป็นสะพานหินโค้งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น แต่เกิดพังทลายลงเมื่ออุทกภัยครั้งใหญ่ในพ.ศ.2505 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่เลียนแบบของเดิม อย่าลืม….ตามหาหัวใจหิน ที่อยู่แถวๆทางเดินเลียบแม่น้ำ เพราะมีความเชื่อว่าหากได้แตะหินรูปหัวใจนี้แล้วความฝันรักแท้จะกลายเป็นจริง! จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งฮามาโนะมาจิ (Hamanomachi Arcade) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งครบครัน ของนักช้อป ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมายอิสะรให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นหาอาหารอร่อยๆทานได้ที่ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านลิ้มลองของอร่อยขึ้นชื่อ เช่น จัมปง (Champon) และซาลาเปาไส้หมู (Kakuni-man)
หมายเหตุ: ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้และอาหารกลางวันและเย็นอิสระอัธยาศัย
หรือท่านสามารถอิสระไปเที่ยว เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่ มีการตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์ เทน บอช เป็นพระราชวังที่สร้างจากการอนุญาตเป็นพิเศษ ของพระราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มีความหมายว่า “บ้านที่อยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบันได้ถูกนำขึ้นมาสร้างเป็นสไตล์รีสอร์ท ซึ่งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อันงดงาม รวมถึง ร้านค้า ร้านอาหาร ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยวยุโรปที่อยู่ในญี่ปุ่น ที่นั่ศูนย์รวมความบันเทิงมากมายที่ท่านสามารถชมทั้งสวนดอกไม้หลากหลายสีสันตามฤดูกาล ชมแสงสี สนุกสนามกับเกมส์ ดนตรี เป็นต้น สามารถเดินทางโดยรถไฟJR สาย Nagasaki line ถึงสถานี Huis Ten Bosch (ระยะเวลาประมาณ 1.30ชม./ราคาประมาณ1,500เยน/เที่ยว) บัตรเข้ารวมเครื่องเล่น 1Day passport 6,900 เยน
ที่พัก: Marine World Hotel Nagasaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4 นางาซากิ – ชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ – ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี – คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านสู่ท่าเรือชิมาบาระ นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่คุมาโมโต้ ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลที่สวยงาม (ใช้เวลาทางประมาณ1ชม.) นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีมาสคอตประจำจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมีคุมะมง นำท่านเดินทางสู่เขาอะโสะ ขึ้นกระเช้า (Aso sa n Ropeway) ไปดูบนปากปล่องภูเขาไฟซึ่งที่ยังมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดที่ปล่องนาคาดาเกะ(nakadake) (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นกระเช้าในกรณีลมแรง อากาศไม่เอื้ออำนวย โดยจะเปลี่ยนเป็นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะโสะด้านล่างแทน) นำท่านเดินทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty free ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่,มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่อาคารที่เป็นอาคารเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างปราสาท ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของปราสาทอันทรงเกียรติ ที่สุดของญี่ปุ่นที่รองลงมาจากปราสาทฮิเมจิ และปราสาทมัสซึโมโต้ จุดที่น่าสนใจของปราสาท เข่น กำแพงหินที่ยิ่งใหญ่มั่นคง,หอปราสาทที่มีประโยชน์การใช้งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม,ห้องโถงฮอนมารุ,หอยากุระ เป็นต้น ภายในบริเวณปราสาทมีต้นไม้ปลูกอยู่มากมาย มีพื้นที่กว้างขวาง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น
หลังอาหารท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) เพื่อสุขภาพ ให้ท่านได้ลงไปแช่ในบ่อน้ำร้อนด้วยร่างการเปลือยเปล่า เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้ร่างการจากความเมื่อยล้าต่างๆ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ที่พัก: Hotel SEKIA ออนเซ็น หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5 คุมาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ (ระยะเวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ 1ชม.)
11.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
17 – 21 May 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
23 – 27 May 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
25 – 29 May 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
30 May – 03 Jun 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
31 May – 04 Jun 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
06 – 10 Jun 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
07 – 11 Jun 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
13 – 17 Jun 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
14 – 18 Jun 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
20 – 24 Jun 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
21 – 25 Jun 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500
27 Jun – 01 Jul 2018 35,900 35,900 35,900 12,000 8,500
28 Jun – 02 Jul 2018 34,888 35,900 35,900 12,000 8,500

โค้ดทัวร์ JZG-265


ต้องการ join ห้องพักกับท่านอื่น สแกนหรือคลิ๊ก >>

ไลน์ปรึกษาเพื่อน